De P.C.O.B. is opgericht op 15 november 1990, en draagt sindsdien bij aan de behartiging van de belangen, de participatie in onze samenleving en de ontmoeting via sociaal-culturele activiteiten van en met haar leden.

De afdeling is een van de grootste in Nederland. De leden zijn afkomstig uit Den Helder en Julianadorp.De PCOB is een vereniging van ouderen die opkomt voor de belangen van vijftigplussers en is beslist geen politieke partij.

Sinds 1997 werkt de PCOB afdeling Den Helder nauw samen met de KBO en de FNV senioren in de Lokaal Samenwerkende Bonden van Ouderen (LSBO). Deze samenwerking betreft de collectieve belangenbehartiging voor senioren op de gebieden Vervoer, Welzijn, Wonen, Zorg en Inkomen.

Missie
De PCOB zal vanuit het protestants christelijk gedachtegoed actief, herkenbaar en zichtbaar, professioneel, slagvaardig, op basis van gelijkwaardigheid van generaties en in samenwerking met collega organisaties, werken aan een volwaardige plaats en rol van ouderen in de samenleving.

Bepalend voor de PCOB in het algemeen en voor de afdeling Den Helder in het bijzonder zijn de opdrachten, die God via de Bijbel aan mensen gegeven heeft:

De PCOB Den Helder is van mening dat de oudere als autonoom individu deze opdrachten mede gestalte geeft, ook wanneer hij of zij niet meer aan het productieproces deelneemt.

Doelstellingen
De PCOB Den Helder acht het noodzakelijk dat:
 1. De senior medezeggenschap houdt in kerkelijke, maatschappelijke, politieke en culturele organen.

 2. De senior vooral medezeggenschap houdt in alle aangelegenheden, die de oudere mens betreffen, zoals:
  • het ouderenpastoraat;
  • de gezondheidszorg;
  • de bouw van aangepaste woningen, zodat men zolang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen;
  • de thuiszorgmedewerkers;
  • het bestuur van verzorgings- en verpleeghuizen;
  • het functioneren van het indicatie-systeem naar algemene normen voor thuiszorghulp,opname in de verzorgingshuizen of verpleeghuizen;
  • inspraak in en overleg met de samenwerkingsverbanden, die verantwoordelijk zijn voor de zelfstandig wonende ouderen;
  • bewaking en waar nodig, verbetering van de sociale voorzieningen.

 3. De senior daadwerkelijk, in fysiek, geestelijk en materieel opzicht:
  • met respect voor elkaar en gelijke kansen voor eenieder zorg draagt voor de ander en omziet naar elkaar;
  • met respect voor ieders eigendom en bezit zorgt voor handhaving van de wettelijke regels, voor een veilige, leefbare en beheersbare leefomgeving en voor een eerlijke en rechtvaardige beoordeling van elkaar;
  • met zorgvuldigheid en beleid zijn leefomgeving bebouwt en bewaart en zorgt voor de bescherming van het milieu en zijn consumptie beheerst, waar en wanneer dat maar mogelijk is!